Κατάσταση δρομολογητών δικτύου κορμού του ΕΔΕΤ

Προσβάσιμος δρομολογητής
Μη προσβάσιμος δρομολογητής